Bruk fingrene for å forstørre bildet

DEKK KLISTER 400 ML TURTLE WAX

TURTLE WAX
  • "Kjetting på boks"
  • Øker dekkets gripeevne på glatt føre
  • Gir sikrere veigrep
  • Gir bedre fremkommelighet på is
  • Akutthjelp
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26441212
  • EAN-kode: 7314890003076

Turtle Snow Grip øker veigrepet på glatt føre. Gir sikrere og bedre fremkommelighet på snø og is. Effektiv som akutthjelp, om du står fast.

Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.