Bruk fingrene for å forstørre bildet

MALING SILCO PAINT 1KG AT PRØVE

Weber
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 30171482
  • EAN-kode: 7040027841012
  Silikonharpiksmaling for innen- og utendørs bruk.
  Informasjon om farer
  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P103 Les etiketten før bruk.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P362 Tilsølte klær må fjernes.
  P501 Innhold/beholder leveres til …
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...