Bruk fingrene for å forstørre bildet

SPARKEL NR 110

Kährs
  • Småreparasjoner
  • Formtre fargematch
  • Enkelt
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 45200778
  • EAN-kode: 7393969235105

Kahrs Sparkel NR. 110 MAHOGNY,MERBAU

Informasjon om farer
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Informasjon om beskyttelse
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/…