Alkylatbensin 2-takt 25l. - Aspen

Aspen
  • Bedre for miljøet
  • Ferdigblandet med 2% helsyntetisk 2-taktsolje
  • Mindre helseskadelig
  • Lang holdbarhet
  • Holder motor og tennplugger rene
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7330045973254
  • Artikkelnummer: 55210937

Aspen 2 er ett effektivt drivstoff for ulike typer av luftkjølte totaktsmotorer. Gjennom nært samarbeid med yrkesbrukere har vi utviklet en alkylatbensin som gir minste mulige miljøpåvirkning og ett betydlig bedre arbeidsmiljø for brukeren. Aspen 2 er ferdigblandet med 2% miljøtilpasset Aspen 2-taktsolje. Aspen 2 inneholder stort sett ikke skadelige komponenter som benzen, olefiner, toluen m.m. Renere avgasser ved drift gjør att luften blir bedre og helserisikoene for brukeren minimeres. Dessuten holdes motoren renere, hvilket resulterer i en effektivere og jevnere drift. Aspen 2 er lagringsstabil og kan lagres i 3-5 år.

Pakke

Netto innhold
25 KAN
Høyde
0.467 m
Lengde
0.25 m
Bredde
0.29 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P331 IKKE framkall brekning.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)