Bruk fingrene for å forstørre bildet

Alkylatbensin 2-takt 5l. - Blåtind

BLÅTIND
  • Miljøbensin
  • Gir lett start
  • Mindre helseskadelig
  • Lang holdbarhet
  • Holder motor og tennplugger rene

199 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 53522840
  • EAN-kode: 7021110120115

Til motorsager, gressklipper og andre motorredskaper. Gir renere avgasser. Ryker og lukter mindre.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.312 m
Lengde
0.12 m
Bredde
0.19 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P331 IKKE framkall brekning.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)