Alkylatbensin 2-takt 5l. - Blåtind

BLÅTIND
  • Miljøbensin
  • Gir lett start
  • Mindre helseskadelig
  • Lang holdbarhet
  • Holder motor og tennplugger rene

189 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7021110120115
  • Artikkelnummer: 53522840

Til motorsager, gressklipper og andre motorredskaper. Gir renere avgasser. Ryker og lukter mindre.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.312 m
Lengde
0.12 m
Bredde
0.19 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P331 IKKE framkall brekning.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.