ANTIFROST 10 KG DE ICEING K20

Mapei
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 8022452211133
  • Artikkelnummer: 40806697

  Kloridfritt tinesalt til fjerning av is og snø på betongoverflater. Produktet skader verken betong eller armering.

  Pakke

  Netto innhold
  10 STK
  Høyde
  0.22 m
  Lengde
  0.29 m
  Bredde
  0.29 m
  Merking
  Helserisiko
  Informasjon om farer
  H315 Irriterer huden.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  Informasjon om beskyttelse
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.