ANTIFROST 10LTR

Weber
  • Nedsetter frysepunktet
  • Til bruk i betong og mørtel
  • Kloridfri

819 kr / Kanne

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7054969350662
  • Artikkelnummer: 21328513

Weber Leca antifrost, 10 liter. Frosthindrende tilsetning. Kloridfritt, frysepunktnedsettende og herdningsakselererende tilsetningsstoff til bruk i betong og mørtler.

Pakke

Netto innhold
1 KAN
Høyde
0.31 m
Lengde
0.29 m
Bredde
0.23 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.