ANTIFROST 1L

Finja Betong

  119 kr / Stykk

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7331933707463
  • Artikkelnummer: 46371038

  Produktet brukes til forebyggende formål i mørtel og betong for å unngå frostskader ved minusgrader ned til -10 °C. Tilsetning av Antifrost erstatter ikke vanlige vintertiltak slik som isolering og oppvarming av vann og tegl/blokk. Holdfasthetsveksten til mørtel og betong kan, selv med tilsatt Antifrost, gå sakte eller stoppe helt ved streng kulde. Normalt gjenopprettes holdfasthetsveksten når temperaturen stiger igjen. Sluttholdfastheten kan bli noe lavere. Ikke egnet for pussmørtel.

  Pakke

  Netto innhold
  1 FL
  Høyde
  0.26 m
  Lengde
  0.085 m
  Bredde
  0.085 m
  Merking
  Helserisiko
  Informasjon om farer
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Informasjon om beskyttelse
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.