AVFETTING INDUSTRIELL DEGREASER

WD-40
  • Industriell avfetting
  • Fjerner olje, fett og inngrodd smuss
  • Virker umiddelbart
  • Lett å tørke av
  • Fordamper ikke
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 50928723
  • EAN-kode: 5032227473928

Fjerner raskt fett, olje og inngrodd smuss. Begynner å virke umiddelbart etter påføring og er lett å tørke av. Fordamper ikke. Kan brukes på en rekke overflater, inkludert metall, ventilasjonshetter og gulv. Bruksområder: Motorer, maskiner, mekaniske komponenter, håndverktøy, elektroverktøy .

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.237 m
Lengde
0.65 m
Bredde
0.8 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.