AVLØPSRENS PLUMBO AKTIV GEL 1200 G

Plumbo

  229 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 42707382
  • EAN-kode: 7024110300228

  Kraftig avløpsåpner med en geleaktig konsistens som er tyngre enn vann, løser propper av hår, matrester, såpe og fett. Den unike blandingen av kaliumhydroksid, matriumhydroksid, klor og rengjøringsmidler gir en råsterk avløpsåpner som jobber raskt og effektivt, og samtidig er skånsom mot alle typer rør. Spesielt godt egnet til avløp med lite fall. Plumbo Aktiv Gel fjerner også dårlig lukt.

  Pakke

  Netto innhold
  1 FL
  Høyde
  0.213 m
  Lengde
  0.07 m
  Bredde
  0.117 m
  Merking
  Etsende
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  H290 Kan være etsende for metaller.
  H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  EUH031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
  EUH206 Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.