AVLØPSRENS PLUMBO HEAVY GEL 550 GR

Plumbo

  169 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 42948318
  • EAN-kode: 7024110030187

  Heavy Gel med ny, enda mer effektiv formulering! Best i test blant flytende avløpsåpnere i tester hos. KIWA Teknolgisk Institutt. Virker raskere og mer effektivt enn andre flytende avløpsåpnere. Spesielt bedre på bad-dusj avløp. Gelkonsistens som synker gjennom vannet. Formulering med klor, lut, overflate-aktive stoffer og silikater som forsterker lutens oppløsning av fett og hår.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.165 m
  Lengde
  0.075 m
  Bredde
  0.075 m
  Merking
  Etsende
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H290 Kan være etsende for metaller.
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  H290 Kan være etsende for metaller.
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  H290 Kan være etsende for metaller.
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  H290 Kan være etsende for metaller.
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.