Bruk fingrene for å forstørre bildet

Avrettingsmasse selvutjevnende Best Flyt 20 kg - Hey`di

HEY'DI
  • Svært gode flytegenskaper
  • Til innendørs bruk
  • Gir svært slett overflate
  • Forbruk 1,5 kg pr mm pr m2
  • Tette belegg 1 døgn

379 kr / Sekk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 43195774
  • EAN-kode: 7054150002776
Heydi Best Flyt er en hurtigherdende, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Heydi Best Flyt har meget gode flytegenskaper, og kan legges i tykkelser fra 0 - 15 mm. Heydi Best Flyt benyttes på underlag av betong, puss, stein, keramikk, tre, vinyl m.m. før overdekking med gulvbelegg, fliser, tepper, parkett m.m. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C. Laveste temperatur er +6°C, dette gjelder også for underlaget.
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)