Avrettingsmasse selvutjevnende Best Flyt 20 kg - Hey`di

HEY'DI
  • Svært gode flytegenskaper
  • Til innendørs bruk
  • Gir svært slett overflate
  • Forbruk 1,5 kg pr mm pr m2
  • Tette belegg 1 døgn

379 kr / Sekk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 43195774
  • EAN-kode: 7054150002776

Heydi Best Flyt er en hurtigherdende, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Heydi Best Flyt har meget gode flytegenskaper, og kan legges i tykkelser fra 0 - 15 mm. Heydi Best Flyt benyttes på underlag av betong, puss, stein, keramikk, tre, vinyl m.m. før overdekking med gulvbelegg, fliser, tepper, parkett m.m. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C. Laveste temperatur er +6°C, dette gjelder også for underlaget.

Produkt

Bindemiddel
Sement
Trykkholdfasthet iht. EN 13813
C30
Bøyholdfasthet iht. EN 13813
F7
Fiberforsterket
Ja

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.12 m
Lengde
0.43 m
Bredde
0.26 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.