BETONGLIM 1,25KG MAPEPOXY L

Mapei

  699 kr / Stykk

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7070211104197
  • Artikkelnummer: 24469462

  To-komponent hurtigherdende epoxylim for liming av fersk betong til gammel betong, gammel betong til gammel betong samt stål til betong. Kan også brukes som meget slitesterk og bestandig belegg på stål og betong. Kun til yrkesmessig bruk. Farge: Grå. Forbruk: 0,5 - 1,5 kg/m2 avhengig av underlaget. Påføring: Kost, svaber eller sprøyte.

  Produkt

  Bruksområde
  Sammensetting/montering
  Herdingsmetode
  2-komponents
  Farge
  Grå
  Fysisk form
  Væske
  Gjennomsiktig
  Nei
  Emballasje
  Boks
  Med pensel
  Ja
  Nettovekt
  1250

  Pakke

  Netto innhold
  1.25 STK
  Høyde
  0.208 m
  Lengde
  0.107 m
  Bredde
  0.107 m
  Merking
  Helserisiko
  Etsende
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H302 Farlig ved svelging.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H318 Gir alvorlig øyeskade.
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  H315 Irriterer huden.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
  EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  Informasjon om beskyttelse
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P391 Samle opp spill.
  P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.