BILSHAMPO SNOW FOAM SHAMPOO 2,5L

TURTLE WAX
  • Gir et tykt skum
  • Fjerner trafikkfilm fra bilens overflate
  • Kan brukes på alle typer lakk og plast
  • Til å brukes i skumkanon
  • Kan også brukes til håndvask av bilen

289 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 55244401
  • EAN-kode: 5010322531545

Et tykt skum som fjerner trafikkfilm fra bilens overflate. Den vil også legge igjen en beskyttende barriere mot fremtidig smuss. Aktivt skum som innkapsler trafikkfilm, fett, oljer og smuss før de løftes fra overflaten. Inneholder avanserte hydrofobe polymerer for flekkfri skylling. Kan brukes på alle yper lakk, lettmetallfelger og plast.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.223 m
Lengde
0.148 m
Bredde
0.107 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.