BILSHAMPO ZIP 2,5 LITER

TURTLE WAX
  • Superkonsentrert
  • Fjerner ikke vokslaget
  • For alle bilens utvendige flater
  • Inneholder dyprensende stoffer
  • Gir skinnende ren bil.

189 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 51902060
  • EAN-kode: 5010322780417

Superkonsentrert bilshampo som gir ekstra fin og dyp glans. Inneholder Carnauba

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.226 m
Lengde
0.15 m
Bredde
0.111 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.