Bruk fingrene for å forstørre bildet

BILVOKS RM 660 500ML

Kärcher

  279 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 57141261
  • EAN-kode: 4054278669120

  Intensiv rengjøring og vaske- og værbestandig behandling i ett trinn. Små riper og striper blir fjernet, og den originale fargeglansen blir gjenopprettet.

  Merking
  Helserisiko
  Informasjon om farer
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.