Bruk fingrene for å forstørre bildet

BITUMEN SUPERFLEX 10 30LTR 22,89KG

Weber
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 30170740
  • EAN-kode: 4011361106795

  Bitumenbasert 2-komp. Fleksibel vanntettende masse for tetting av mur, isopor og betongkonstruksjoner i grunnen. Forbruk 3,5 - 4,5kg/m2.

  Pakke

  Netto innhold
  1 SPA
  Høyde
  0.37 m
  Lengde
  0.4 m
  Bredde
  0.4 m
  Merking
  Helserisiko
  Etsende
  Informasjon om farer
  H315 Irriterer huden.
  H318 Gir alvorlig øyeskade.
  H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  Informasjon om beskyttelse
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P103 Les etiketten før bruk.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P362 Tilsølte klær må fjernes.
  P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.