CASCO KONTAKTLIM 40ML

Casco
  • Løsemiddelbasert kontaktlim
  • Enkel å påføre
  • Til de fleste materialer
  • Ikke egnet til liming av isopor
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7311980114964
  • Artikkelnummer: 21258272

Løsemiddelbasert kontaktlim med gode påføringsegenskaper. Limer de fleste materialer bortsett fra polyeten og isopor.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.027 m
Lengde
0.235 m
Bredde
0.12 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P370+P378 Ved brann: Bruk … som slokkemiddel. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)