CONLIT BETONGKLEBER 18 KG SEKK

Conlit
  • Brannbestandig lim
  • Pulver som blandes med vann
  • For klebing av Conlit mot betong
  • For liming av gipsplater til Conlit
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 51422866
  • EAN-kode: 5701882016909

CONLIT Betongkleber er en sementbasert kleber. Pulver som røres ut med vann. Benyttes til å klebe gipsplater på CONLIT plater (SINTEF 010-0253). Kan også benyttes for å klebe CONLIT plater mot betong, lettbetong og mur. Forbruk: ca. 2 kg pr. m2

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.15 m
Lengde
0.4 m
Bredde
0.3 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.