CONLIT KLEBER 300 ML PATRON

Conlit
  • Klebing av Conlit plater og matter
  • Tåler kortvarig fuktpåvirkning
  • Kan monteres ved temperatur ? 5°C
  • 100 % uorganisk

239 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 54520832
  • EAN-kode: 5906554546948

Lim for klebing av CONLIT plater. Fester ikke umiddelbart og isolasjonsplatene må sikres mekanisk med f.eks. stift eller kramper inntil kleberen er herdet. Herdetid 1-3 døgn avhengig av temperatur og luftfuktighet. Ved ekstremt høy luftfuktighet kan herdetiden bli enda lengre. Kan monteres ved temperaturer ned til -5 °C.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.05 m
Lengde
0.24 m
Bredde
0.05 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.