EPOXYLIM 1KG MAPEPOXY BI-IMP

Mapei

  679 kr / Stykk

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 8022452204739
  • Artikkelnummer: 56529692

  To-komponent, lettflytende epoxylim for sprekker i betong. Minimalt svinn under herding. Høy mekanisk styrke og hefter godt til betong og stål, også når det er fukt tilstede.

  Komponenter A 0,7 kg flaske og B 0,3 kg flaske er ikke montert, men kreves for ferdig produkt.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.26 m
  Lengde
  0.16 m
  Bredde
  0.16 m
  Merking
  Helserisiko
  Etsende
  Informasjon om farer
  H302 Farlig ved svelging.
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  Informasjon om beskyttelse
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.