EPOXYLIM 2-KOMPO 1KG

Weber
  • Liming av betong og stål
  • Meget god heft
  • Lang åpentid
  • Løsemiddelfri

1 149 kr / Sett

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7040025400518
  • Artikkelnummer: 21327630

Weber Leca epoxylim, 1 kg. Epoxylim for liming av alt fra fersk til gammel betong.

Produkt

Bruksområde
Sammensetting/montering
Herdingsmetode
2-komponents
Fysisk form
Væske
Gjennomsiktig
Nei
Maks. temperatur
40
Emballasje
Boks
Med pensel
Ja

Pakke

Netto innhold
1 SET
Høyde
0.2 m
Lengde
0.11 m
Bredde
0.11 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P313 Søk legehjelp.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.