FARGEPRØVE EKST BASE HVIT 0.45 L

Gjøco
  • Fargeprøve - test fargen først!
  • Velg riktig farge
  • Riktig fargegjengivelse
  • Halvblank glans
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 52180096
  • EAN-kode: 7041531881129

Usikker på fargen - prøv et prøveoppstrøk for å sikre at du velger den rette fargen! Glans: Halvblank

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.109 m
Lengde
0.7 m
Bredde
0.7 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.