FELGRENS REDLINE TURTLE WAX 500 ML

TURTLE WAX
  • Testvinner
  • Unik pH-nøytral felgrens
  • Med fargeindikator
  • Skader ikke felg, navkopper eller bolter
  • For alle typer felger

139 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 51901515
  • EAN-kode: 5010322528262

Felgrens med fargeindikator. Unik pH-nøytral felgrens som blir rød når den løser opp bremsestøv. Syrenøytral, og vil ikke skade felg, navkopper eller hjulmuttere. Kan virke mye lenger på felgene enn syre eller alkalisk baserte felgrenser.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.255 m
Lengde
0.051 m
Bredde
0.107 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.