FINISH-OLJE 2,5L DEKSOLJE D2

Owatrol
  • Elastisk film. Sprekker ikke.
  • Høyglans finish
  • Langtidsbeskyttelse.
  • Enkelt vedlikehold.
  • Enkel flekkrepararering

899 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 29849247
  • EAN-kode: 3297971108423

En slitesterk olje med værbestandig, høyglans oljefinish. Skal brukes over treverk mettet med Deks Olje D1. Gir en langvarig beskyttelse med minimalt vedlikehold. Ingen avflassing og sprekking. Brukes inn - og utvendig, og alle detaljer over vannlinjen på båt.

Tips: Ideel for Teak-/Hardwoodmøbler.

Produkt

Type
Andre
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.) (Hour)
24
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.) (Hour)
72
Minimums påføringstemperatur (Degrees celsius)
8
Egnet for dør/vindu/detalj
Ja
Egnet for terrassegulv i tre
Nei
Egnet for mur/betong
Nei
Egnet for metall
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Egnet for tak
Nei
Egnet for treverk
Ja
Selvrensende
Nei

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.147 m
Lengde
0.347 m
Bredde
0.28 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.