FUG OG LIM SIKAFLEX-11FC BLACK 0,3L

Sikaflex
  • Alt i ett - lim og fugemasse
  • For krevende liming med høy ytelse
  • Gode fuge-egenskaper ca 25%
  • EC1+ og M1-godkjent, ISEGA sertifikat
  • Svært lavt innhold av isocyanater

269 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7612895748207
  • Artikkelnummer: 60018701

Sikaflex-11 FC Purform, polyuretanbasert fugemasse og lim med svært lavt innhold av isocyanater. Sikaflex-11 FC Purform er førstevalget for krevende liming med høy ytelse og gode fuge-egenskaper. Herder raskt, ca. 4,0 mm per døgn. God og holdbar vedheft til de fleste bygningsmaterialer. Høy mekanisk slitestyrke og værbestandighet. Elastisk - bevegelseopptak +/- 25%.

Produkt

Gjennomsiktig
Nei

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.225 m
Lengde
0.05 m
Bredde
0.05 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)