FUGEM BITUMEN 0,3 SOUDAFALT ROOF

Soudal
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 49145180
  • EAN-kode: 5411183134386

  Soudafalt er en universell bitumengummibasert fugemasse spesielt utviklet til anvendelse ved taklegging. Den kan anvendes som fugemasse, lim samt reparasjonsmasse selv i kalde omgivelser. Frembragende klebeevne på bitumen, mursten, betong, metall, tre, takplater og tak papp samt isolasjonsmaterialer deriblant polystyren. Kan anvendes på fuktige overflater.

  Pakke

  Netto innhold
  1 PAT
  Høyde
  0.225 m
  Lengde
  0.05 m
  Bredde
  0.05 m
  Merking
  Helserisiko
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H226 Brannfarlig væske og damp.
  H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P405 Oppbevares innelåst.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)