Fugeskum året rundt kombi 750ml - Essve

Essve
  • Selvekspanderede fugeskum
  • Ute og innendørs
  • Kan skjæres og males etter herding
  • Ekstra rask med aktivator
  • Fester mot de fleste materialer

229 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 49038375
  • EAN-kode: 7317761074694

Selvekspanderende, ikke elastisk fugeskum som kan skjæres og males etter herding. Fester mot de fleste byggematerialer med unntak av enkelte plastmaterialer. Godt egnet rundt vinduer og dører, rør og mellom byggdetaljer. Kan benyttes både inne og ute.

Produkt

Innhold (Millilitre)
750
Nettovekt (Gram)
890

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.34 m
Lengde
0.065 m
Bredde
0.065 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.