GÅRDSTUN GJØCORØD 10L

Gjøco
  • Værbestandig gårdsmaling
  • Slitesterk overflate
  • Tilsatt effektive midler mot svertesopp
  • Farge: Gjøcorød
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 40831166
  • EAN-kode: 7041530504104

Halvblank,lett tixotrop oljemaling tilsatt middel mot svertesopp for utvendig bruk på tre. Tynner: White Spirit

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.235 m
Lengde
0.29 m
Bredde
0.29 m
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.