GIPSPUSS GYPSUM NATURGIPS 25KG

Gypsum
  • 10-60 mm pr sjikt
  • Hånd- og pumpeapplikasjon
  • Uorganisk, diffusjonsåpen
  • Emisjonsfritt produkt

539 kr / Sekk
21,60 kr / Kilo

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7350007741011
  • Artikkelnummer: 23596406

Innvendig gipspuss på alle typer murverk, gipsplater og betong.

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.15 m
Lengde
0.55 m
Bredde
0.37 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.