GJØCO EXCLUSIVE OLJEMA BASE C 0,68L

Gjøco
  • Ekstremt slitesterk og værbestandig
  • Glansfull, elegant finish. Glans 67
  • Best mot vær og vind
  • Etterlater ikke penselstriper på treverket
  • Velegnet til dører, vinduer og hagemøbler
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 47422245
  • EAN-kode: 7041531796683

Høykvalitets oljemaling med ekstra god beskyttelse for ekstreme værforhold. 50% lenger holdbarhet enn tradisjonell oljemaling. Tilsatt ekstra mengde sopphindrende midler og UV/lysfilter. Høy glans, glansgrad 50. Ekstremt god dekkevne. Bart og nytt treverk må grunnes med Oljegrunning.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.119 m
Lengde
0.1 m
Bredde
0.1 m
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.