GLASSRENS GLASS CLEAN 400ML SPRAY

TURTLE WAX
  • Effektiv rengjøring for glass og speil
  • Fjerner trafikkfilm og insekter.
  • Fjerner også tobakksbelegg
  • Kan brukes både innvendig og utvendig
  • Effektiv glass rens

99 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26440768
  • EAN-kode: 7314890002352

Rengjør effektivt bilvinduer og speil. Fjerner raskt trafikkfilm, nikotinbelegg og insekter.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.251 m
Lengde
0.057 m
Bredde
0.057 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.