HÅNDDESINFEKTION INSTANTFOAM 400ML

InstantFoam
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 5010424019217
  • Artikkelnummer: 41992160

  Hånddesinfeksjon skum - 80% Etanol formulering. Dreper 99,999% av mange vanlige mikroorganismer og har blitt fullstendig testet og funnet å være bakteriedrepende (EN1500), gjærdrepende (EN1650), virusdrepende (EN14476) og mykobakteriedrepende (EN14348). Dispenseres som skum. Klinisk dokumentert hudvennlig formulering. Uavhengig testet og bevist å forhindre tørrhet selv etter hyppig bruk. Uten farge og parfyme. Avgir ikke smak til mat og vurdert i forhold til HACCP retningslinjer. Velegnet i næringsmiddelproduksjon og forberedelsesområder. Inneholder fuktighetsgivere som hjelper å forhindre tørrhet. Skin Hypoallergenic.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.055 m
  Lengde
  0.17 m
  Bredde
  0.092 m
  Merking
  Helserisiko
  Etsende
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H225 Meget brannfarlig væske og damp.
  H318 Gir alvorlig øyeskade.
  Informasjon om beskyttelse
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  P370+P378 Ved brann: Bruk … som slokkemiddel. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.