Bruk fingrene for å forstørre bildet

HÅNDDESINFEKTION INSTANTFOAM 400ML

InstantFoam
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 41992160
  • EAN-kode: 5010424019217

  Hånddesinfeksjon skum - 80% Etanol formulering. Dreper 99,999% av mange vanlige mikroorganismer og har blitt fullstendig testet og funnet å være bakteriedrepende (EN1500), gjærdrepende (EN1650), virusdrepende (EN14476) og mykobakteriedrepende (EN14348). Dispenseres som skum. Klinisk dokumentert hudvennlig formulering. Uavhengig testet og bevist å forhindre tørrhet selv etter hyppig bruk. Uten farge og parfyme. Avgir ikke smak til mat og vurdert i forhold til HACCP retningslinjer. Velegnet i næringsmiddelproduksjon og forberedelsesområder. Inneholder fuktighetsgivere som hjelper å forhindre tørrhet. Skin Hypoallergenic.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.055 m
  Lengde
  0.17 m
  Bredde
  0.092 m
  Merking
  Etsende
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H225 Meget brannfarlig væske og damp.
  H318 Gir alvorlig øyeskade.
  Informasjon om beskyttelse
  P401 Oppbevares i samsvar med… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P370+P378 Ved brann: Bruk … som slokkemiddel. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.