HEYDI AQUA BLOCKER 1KG MEMBRAN

HEY'DI
  • MS-polymer tetningsmasse
  • Vertikale og horisontale flater
  • 1-komponent
  • Benyttes på de fleste overflater
  • Kan påføres fuktige overflater

459 kr / Spann

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7054150007092
  • Artikkelnummer: 30160824

Heydi Aqua Blocker er en en-komponent, løsemiddelfri, meget fleksibel tetningsmasse på basis av MS-Polymer som kan benyttes på de fleste underlag, betong, mur, takpapp (ikke shingel), metall, tre m.m. Kan påføres fuktige flater og er rissoverbyggende inntil 5 mm. Farge grå.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.1 m
Lengde
0.101 m
Bredde
0.101 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.