HEYDI BADEROMSSTØP B40M40 25KG STØP

HEY'DI
  • Hurtigherdende støpemasse
  • Plastforsterket støp
  • Kan benyttes inne og ute
  • Klar for tett belegg etter 24 timer
  • Leggetykkelse 20-80mm

169 kr / Sekk
6,80 kr / Kilo

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7054150001991
  • Artikkelnummer: 42117823

Heydi Baderomsstøp B40M40 er en sementbasert, plastforsterket tørrbetong som benyttes både inne og ute. Heydi Baderomsstøp B40M40 kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm. Etterfølgende arbeider kan utføres dagen etter utlegging.

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.115 m
Lengde
0.53 m
Bredde
0.36 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.