HEYDI BOLT FAST 1,5KG BOLTEGYSING

HEY'DI
  • Tokomponent
  • Til forankring
  • Liming av betong

1 149 kr / Boks

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7054150006507
  • Artikkelnummer: 10369189

Heydi Bolt Fast er en tokomponent, krympfri, hurtigherdende støpemasse som benyttes til forankring av metallgjenstander i betong og fjell der det stilles store krav til styrke og heftfasthet, f.eks. bolter, søylesko, rekkverk, armeringsjern m.m. Heydi Bolt Fast benyttes også til liming av betong til betong, stål til stål og fersk betong til gammel betong.

Produkt

Bruksområde
Sammensetting/montering
Herdingsmetode
2-komponents
Farge
Grå
Fysisk form
Væske
Gjennomsiktig
Nei
Emballasje
Boks
Med pensel
Nei
Nettovekt
1500

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.283 m
Lengde
0.111 m
Bredde
0.111 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Miljøfare
Informasjon om farer
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.