Bruk fingrene for å forstørre bildet

HEYDI BOM FAST 15KG KLEBEMØRTEL

HEY'DI
  • Klebemørtel
  • Vannfast
  • Frostsikker
  • Velegnet til montering av skifer
  • Mørk grå

239 kr / Sekk
14,40 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 29290830
  • EAN-kode: 7054150002325

Heydi Bom Fast er en grå, sementbasert, plastforsterket klebemørtel i pulverform som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med meget høy vedheft.

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.122 m
Lengde
0.264 m
Bredde
0.503 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P313 Søk legehjelp.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)