HEYDI CEMFLEX 21,6KG MEMBRAN

HEY'DI
  • Sementbasert membran
  • Fleksibel ned til -25 °C
  • Til utvendig bruk
  • To komponent
  • Bygger over riss inntil 1mm

2 490 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 45705255
  • EAN-kode: 7054150019316

To-komponenter. Sementbasert overflatebehandling av alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Heydi Cemflex Waterproofer gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate, som samtidig er elastisk og rissoverbyggende inntil 1 mm, også i kuldegrader ned til -25°C. Heydi Cemflex Waterproofer fungerer også som karbonatiseringsbrems.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.355 m
Lengde
0.43 m
Bredde
0.39 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)