HEYDI FIBERPUSS 25KG MØRTEL

HEY'DI
  • Puss- og reparasjonsmørtel
  • Til pussing inne og ute
  • Smidig og enkel i bruk
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7054150001359
  • Artikkelnummer: 30160857

Heydi Fiberpuss er laget av spesialsement, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til pussing inne og ute på vegger av lettklinker, betongblokker, tegl, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.115 m
Lengde
0.55 m
Bredde
0.35 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P313 Søk legehjelp.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)