HEYDI FLYTSTØP 25KG STØPEMASSE

HEY'DI
  • Selvutjevnende støpemase
  • Tåler vann
  • Tåler frost
  • Høy trykkstyrke
  • Leggetykkelse 15-80mm

339 kr / Sekk
13,60 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26774448
  • EAN-kode: 7054150001502

Heydi Flytstøp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende støpemasse som benyttes både inne og ute. Heydi Flytstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm, eller benyttes i forskaling.

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.115 m
Lengde
0.53 m
Bredde
0.36 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.