Bruk fingrene for å forstørre bildet

HEYDI FLYTSTØP 25KG STØPEMASSE

HEY'DI
  • Selvutjevnende støpemase
  • Tåler vann
  • Tåler frost
  • Høy trykkstyrke
  • Leggetykkelse 15-80mm

329 kr / Sekk
13,20 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26774448
  • EAN-kode: 7054150001502

Heydi Flytstøp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende støpemasse som benyttes både inne og ute. Heydi Flytstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm, eller benyttes i forskaling.

Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P313 Søk legehjelp.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.