Bruk fingrene for å forstørre bildet

HEYDI FROST KF 1L FROSTTILSETNING

HEY'DI
  • Antifrost
  • Virker som akselerator
  • Kloridfri
  • Flytende tilsetningsmiddel

159 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 21800461
  • EAN-kode: 7054150003094
Heydi Frost KF er et flytende tilsetningsmiddel som senker frysepunktet på mørtel og puss, og muliggjør murarbeid ned til - 15°C. Heydi Frost KF virker også som aksellerator og påskynder herdingen. I tillegg til å bruke Heydi Frost KF anbefales vanlige vinterforholdsregler ved muring og pussing i kuldegrader, som lunkent blandevann, forvarming av underlag og tilslag og tildekking.
Merking
Etsende
Helserisiko
Informasjon om farer
H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P313 Søk legehjelp.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/…