HEYDI FROST KF 1L FROSTTILSETNING

HEY'DI
  • Antifrost
  • Virker som akselerator
  • Kloridfri
  • Flytende tilsetningsmiddel

189 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7054150003094
  • Artikkelnummer: 21800461

Heydi Frost KF er et flytende tilsetningsmiddel som senker frysepunktet på mørtel og puss, og muliggjør murarbeid ned til - 15°C. Heydi Frost KF virker også som aksellerator og påskynder herdingen. I tillegg til å bruke Heydi Frost KF anbefales vanlige vinterforholdsregler ved muring og pussing i kuldegrader, som lunkent blandevann, forvarming av underlag og tilslag og tildekking.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.254 m
Lengde
0.082 m
Bredde
0.082 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.