HEYDI FROST KF 4L FROSTTILSETNING

HEY'DI

  639 kr / Kanne

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7054150030915
  • Artikkelnummer: 57869223

  Heydi Frost KF flytende tilsetningsmiddel

  Pakke

  Netto innhold
  1 KAN
  Høyde
  0.25 m
  Lengde
  0.19 m
  Bredde
  0.12 m
  Merking
  Helserisiko
  Etsende
  Informasjon om farer
  H302 Farlig ved svelging.
  H318 Gir alvorlig øyeskade.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.