Bruk fingrene for å forstørre bildet

HEYDI HEFT 10 KG HEFTBRO

HEY'DI
  • Sementbasert gysing
  • Heftbro
  • Før støping/avretting utendørs
  • Også til ikkesugende glatte flater
  • Grå

739 kr / Spann
73,90 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 48733364
  • EAN-kode: 7054150018500

Heydi Heft er en sementbasert slemming som påføres sementbaserte overflater utendørs før det avrettes eller støpes, for å oppnå god og varig heft til underlaget. Heydi Heft kan også benyttes innendørs på ikke sugende underlag der vanlig priming ikke er tilstrekkelig.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.26 m
Lengde
0.3 m
Bredde
0.32 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P313 Søk legehjelp.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)