HEYDI HEFT 10 KG HEFTBRO

HEY'DI
  • Sementbasert gysing
  • Heftbro
  • Før støping/avretting utendørs
  • Også til ikkesugende glatte flater
  • Grå

779 kr / Spann
77,90 kr / Kilo

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7054150018500
  • Artikkelnummer: 48733364

Heydi Heft er en sementbasert slemming som påføres sementbaserte overflater utendørs før det avrettes eller støpes, for å oppnå god og varig heft til underlaget. Heydi Heft kan også benyttes innendørs på ikke sugende underlag der vanlig priming ikke er tilstrekkelig.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.26 m
Lengde
0.3 m
Bredde
0.32 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.