Bruk fingrene for å forstørre bildet

HEYDI K11 XTRA 10KG SLEMMING

HEY'DI
  • Vanntetting til mur og betong
  • Til innvendig tetting av mur
  • Lys grå farge
  • Diffusjonsåpen
  • Kostes på i to til tre strøk

999 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 45524920
  • EAN-kode: 7054150010214

Heydi K11 Xtra er en sementbasert overflatebehandling/slemming av alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Heydi K11 Xtra blandes med vann og gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate. Grunnmur i betong, lettklinker og betongblokker, kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg m.m. Benyttes også til tetning mot fukt på negativ side, innvendig tetning.

Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.