HEYDI PREMIUM XTRA HVIT 5KG FUGEM

HEY'DI
  • Sementbasert fugemasse
  • Svært fargestabil
  • Fugebredde 2 -12 mm
  • Tilnærmet vanntett

759 kr / Spann

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7054151006032
  • Artikkelnummer: 52999406

Heydi Premium Xtra Fug Hvit 5 kg er en sementbasert hurtigherdende fugemasse til keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Heydi Premium Xtra Fug Hvit 5 kg blir ikke misfarget selv i tungt belastede områder og beholder den opprinnelige fargen. Saltutfelling fra fugen vil ikke inntreffe, heller ikke begroing. Heydi Premium Xtra Fug Hvit 5 kg er tilnærmet vanntett.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.18 m
Lengde
0.24 m
Bredde
0.22 m
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.