Bruk fingrene for å forstørre bildet

HEYDI RAPID 1,2KG MØRTEL

HEY'DI
  • Reparasjons- og monteringssement
  • Størkner på 2-5 min
  • Vanntett
  • Montering og reparasjon

199 kr / Boks
165,20 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 10157048
  • EAN-kode: 7054150000130

Heydi Rapid er en hurtigbindende vanntett sementbasert tørrmørtel som benyttes til utbedring av mindre skader, tetting rundt gjennomføringer og montering av gjenstander i mur, betong og fjell. Heydi Rapid kan tørrblandes med vanlig sementmørtel for å påskynde mørtelens avbinding.

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.136 m
Lengde
0.128 m
Bredde
0.128 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.