HEYDI SEALER 1LTR IMPREGNERING

HEY'DI
  • Basert på vannglass
  • Til støvbinding og forsterkning
  • Motvirker saltutslag

319 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7054150026819
  • Artikkelnummer: 45710344

Heydi Sealer en fargeløs tettevæske på basis av silikatforbindelser (vannglass) som benyttes til tetting av betong- og pussoverflater. Heydi Sealer trenger inn i underlaget og reagerer med frie alkalier i porevannet i betongen og krystalliserer ved at det dannes kalsiumsilikater (gel) som tetter underlaget.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.254 m
Lengde
0.082 m
Bredde
0.082 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.