HEYDI SPECIAL 4,5KG VANNTETT

HEY'DI
  • Vanntetting til mur og betong
  • Stopper rennende vann
  • 3 komp tettesystem
  • Gir vanntett overflate
  • Diffusjonsåpen

739 kr / Eske

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7054150000123
  • Artikkelnummer: 10157030

Heydi Special består av 3 produkter, Sement 1, Sement X og Forseglingsvæske som benyttes til tetting av lekkasjer i mur, betong og fjell.

Pakke

Netto innhold
1 ESK
Høyde
0.245 m
Lengde
0.1 m
Bredde
0.172 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.