Bruk fingrene for å forstørre bildet

HEYDI SPECIAL 4,5KG VANNTETT

HEY'DI
  • Vanntetting til mur og betong
  • Stopper rennende vann
  • 3 komp tettesystem
  • Gir vanntett overflate
  • Diffusjonsåpen

719 kr / Eske
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 10157030
  • EAN-kode: 7054150000123

Heydi Special består av 3 produkter, Sement 1, Sement X og Forseglingsvæske som benyttes til tetting av lekkasjer i mur, betong og fjell.

Pakke

Netto innhold
1 ESK
Høyde
0.245 m
Lengde
0.1 m
Bredde
0.172 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P313 Søk legehjelp.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)