Bruk fingrene for å forstørre bildet

HEYDI TROLLKRAFT 10KG SPRENGSEMENT

HEY'DI
  • Sprengsement
  • Deling av stein, fjell og betong
  • Sikker - ufarlig - lydløs
  • Kraftig
  • Utvikler ikke gasser

899 kr / Spann
89,90 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 10157105
  • EAN-kode: 7054150000192

Heydi Trollkraft er en spesialsement som etter utblanding med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk - opptil 9000 tonn/m2 som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og betong. Heydi Trollkraft utvikler ikke gasser og er ufarlig ved korrekt bruk.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.26 m
Lengde
0.312 m
Bredde
0.312 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.