HØYTRYKKSHAMPO 4 LTR TURTLE WAX

TURTLE WAX
  • Proffprodukt i forbrukerpakning
  • Gir mye skum
  • Kirsebærlukt
  • Ferdig bruksløsning
  • Inneholder ikke fosfat

179 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 46029926
  • EAN-kode: 7043850001462

Høytrykkshampo for profesjonelle i forbrukerpakning. Et effektivt og høytskummende rengjøringsmiddel for bil og båt til bruk i høytrykksvaskeren. Uten fosfat.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.25 m
Lengde
0.125 m
Bredde
0.191 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.